Новини суспільстваХристиянські новини

Президент відповів на петицію про християнські цінності

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відповідь на петицію щодо захисту християнських цінностей – основи стабільності, розвитку і процвітання України», розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 28.09.2019 громадянином О.В.Довбишем.

Публікуємо відповідь без коментарів:

Згідно зі статтею 40 Конституції України та статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян» мною розглянуто електронну петицію № 22/074484-еп «Петиція щодо захисту християнських цінностей – основи стабільності, розвитку і процвітання України», розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 28.09.2019, яку підтримали понад 25 000 громадян.

Дякую усім, хто долучився до петиції, за активну громадянську позицію у питаннях захисту і підтримки морально-духовних цінностей, культурної спадщини нашого народу, інституту сім’ї. Побудова демократичного суспільства в Україні, в якому забезпечені права та свободи кожної людини, є нашим спільним важливим завданням.
Стосовно забезпечення виконання Конституції України в частині захисту сім’ї та сімейних цінностей зазначаю, що відповідно до статті 8 Конституції України Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Також вважаю за необхідне зазначити, що кожен зобов’язаний не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (стаття 68 Конституції України). Незважаючи на те, що кожному гарантовані права на свободу світогляду і віросповідання, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, Конституцією України та Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод встановлені обмеження цих прав, зокрема, з метою захисту прав інших людей.
Відповідно до частин першої та другої статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Конституція України гарантує кожному право на свободу світогляду і віросповідання. Водночас держава не втручається у діяльність релігійних організацій і поважає їхні традиції.
Згідно зі статтею 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» забороняються будь-які форми дискримінації, в тому числі й підбурювання до дискримінації (вказівки, інструкції або заклики, спрямовані на обмеження прав і свобод у зв’язку з притаманною особі будь-якою персональною ознакою, зокрема ознакою сексуальної орієнтації).
Відтак будь-які законодавчі ініціативи, спрямовані на обмеження конституційних прав, є неконституційними.
Що стосується сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні, то частиною першою статті 51 Конституції України встановлено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття.
Згідно із Сімейним кодексом України (частина друга статті 1) метою сімейних відносин є зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб; утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї; побудова сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки.
Відповідно до частини першої статті 21 Сімейного кодексу України шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, який зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності та розумності, згідно з моральними засадами суспільства (частина дев’ята статті 7 Кодексу).
Концепцією державної сімейної політики, затвердженою постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 № 1063, визначено, що основними напрямами державної сімейної політики є, зокрема, сприяння відродженню традиційно міцної, працьовитої, економічно спроможної сім’ї на основі нових соціально-економічних відносин, національних традицій та впровадження кращого світового досвіду; вжиття заходів для захисту інтересів сім’ї і дітей, їх соціальної підтримки в період соціально-економічної трансформації суспільства; формування у населення культури планування сім’ї, налагодження ефективної системи підготовки молоді до сімейного життя, пропагування авторитету шлюбу.
Стосовно Стамбульської конвенції слід зазначити таке.
Долаючи важкі випробування, Українська держава свідомо обрала за взірець європейські стандарти, основу яких становлять три засадничі цінності – демократія, верховенство права та права людини. Європейське право базується на тому, що повага та захист основоположних прав людини (передусім права на життя, свободу, особисту безпеку, заборона тортур, право на повагу до приватного та сімейного життя, заборона дискримінації) є основним обов’язком держави.
Європейські стандарти відповідального ставлення держави до забезпечення та захисту прав людини знайшли своє втілення у низці конвенцій Ради Європи, які містять не лише декларації, наміри, але й перелік конкретних зобов’язань держави щодо вдосконалення законодавства, політики та правозастосовної практики, а також забезпечення належних фінансових та людських ресурсів.
Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами – це комплексний міжнародний акт, спрямований на захист жінок, чоловіків і дітей від домашнього насильства та його наслідків, запобігання і ліквідацію насильства і дискримінації, заохочення рівності між жінками та чоловіками, а також розробку державної стратегії в сфері протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству.
Водночас слід зауважити, що ефективне впровадження європейських стандартів прав людини вимагає належного розуміння їх принципів та доктринальних підходів, як органами публічної влади, так і самим суспільством.
Щодо скасування Стратегії упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір-2021» хочу зазначити, що дана Стратегія не була схвалена Кабінетом Міністрів України у встановленому законодавством порядку, отже, не є нормативно-правовим актом та відповідно не може бути скасованою.
Відповідно до статей 4, 75 Закону України «Про освіту», статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 41 «Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників» Міністерством освіти і науки України було розроблено та затверджено Порядок конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (наказ № 1002 від 17.07.2019).
Згідно із вказаним Порядком антидискримінаційна експертиза – аналіз підручників щодо наявності у текстових та позатекстових (ілюстрації, методичний апарат, апарат орієнтування) матеріалах виявів дискримінації за захищеними ознаками (раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, мова тощо) у формі стереотипів, ксенофобії, ейджизму, андро- та етноцентризму, сексизму тощо та надання рекомендацій щодо їх усунення.
Прийняття рішення з порушених у петиції питань потребує їх всебічного розгляду Кабінетом Міністрів України, який згідно з Конституцією України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; забезпечує проведення політики у сферах соціального захисту, освіти, науки і культури; розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України (пункти 2–4 статті 116 Конституції України).
Крім того, при Кабінеті Міністрів України утворено Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми (постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 1087), основними завданнями якої є, зокрема, сприяння реалізації ефективної державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству.
Мною, зокрема, утворено Комісію з питань правової реформи (Указ Президента України від 21 червня 2019 року № 421), основним завданням якої визначено сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, з урахуванням міжнародних зобов’язань України.

Я звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням доручити відповідним центральним органам виконавчої влади спільно з представниками громадськості та науковцями провести всебічний аналіз реалізації державної сімейної політики в Україні та внести в установленому законодавством порядку відповідні пропозиції.
Також висловлені в електронній петиції пропозиції будуть передані до Комісії з питань правової реформи задля врахування позиції громадськості під час підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо прав людини)».

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Джерело: petition.president.gov.ua

[sc name=”futerblock” ]

Сподобалось? Підтримайте Газета Слово про Слово на Patreon!
Become a patron at Patreon!

Привіт 👋 А ви уже підписані?

Підпишіться, щоб отримувати новини кожного вечора!

Підтримайте наших журналістів, пожертвуйте прямо зараз! Це дуже потрібний і гучний голос на підтримку якісної християнської журналістики в Україні. 5168 7574 2431 8238 (Приват)

Анатолій Якобчук

Засновник і редактор Всеукраїнської християнської газети «Слово про Слово». Одружений, разом з дружиною Оленою виховує 3 дітей. Член Асоціації журналістів, видавців і мовників, "Новомедіа".

Схожі статті

Одне повідомлення

  1. Складається таке враження, що, “нагромадивши” в цій – дуже розлогій і плутаній “відповіді”, що її підписав (чи просто – “підмахнув”, не дуже вникаючи в її текст і суть?) президент, величезну купу довжелезних речень і “розумних” слів та фраз, посилань на різні офіційні документи тощо, її автори у такий спосіб переслідували досить певну й конкретну мету. А саме.
    За цими усіма мудрагельними фразеологізмами і супердовгим багатослів’ям (якщо не сказати – словоблуддям) спробувати геть приховати – ніяк не дати прямої, чесної і чіткої відповіді на поставлені в Петиції питання і проблеми! Й таким чином – постаратися уникнути жодної відповідальності за можливі наслідки своєї політики. А, може, і просто – бездіяльності…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button